Obecná poučení k uplatnění reklamace 

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem. 

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci. 

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace. 

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit. 

Formulář pro uplatnění reklamace 

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím). 

Adresát (prodávající): 

Internetový obchod: www.lukasgreen.cz

Lukas Green s.r.o.

IČ: 09152423

se sídlem: Kostelní 24/859, Praha 7

Lukas@lukasgreen.cz

Spotřebitel:
Moje jméno a příjmení:
Moje adresa:
Můj telefon a e-mail: 

Uplatně práva z vadného plnění (reklamace) 

Vážení, 

dne ​(*) jsem ve Vašem obchodě ​(*) vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady ​(* zde je třeba vadu podrobně popsat ). Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: ​(* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat ; například - „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji o opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů). Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právu uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání ​(v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu). 

  1. Datum objednání​ ​(*)/​datum obdržení​ ​(*)
  2. Číslo objednávky:
  3. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*) a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) (*)
  4. Jméno a příjmení spotřebitele:
  5. Adresa spotřebitele:
  6. Email:
  7. Telefon: 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte. 

V ​________, ​Dne ________

______________________________________ 

Jméno a příjmení spotřebitele